Делегиран бюджет

 

Отчет за първото тримесечие на 2022г.

Бюджет за 2022 година

==================================================================================

Отчет за четвърто тримесечие на 2021г.

Отчет за трето тримесечие на 2021 г.

Отчет за второ тримесечие на 2021 г.

Отчет за първото тримесечие на 2021 г.

Писмо от МОН за бюджета за 2021 година

Бюджет за 2021 година

===================================================================================

Отчет за 4-то тримесечие 2020 г.

Отчет за третото тримесечие на 2020 г.

Отчет за второто тримесечие на 2020 г.

Отчет за първото тримесечие на 2020 г.

Бюджет за 2020 година

===================================================================================

Отчет четвърто тримесeчие на 2019 г.

Отчет за третото тримесeчие на 2019 г.

Отчет за второто тримесeчие на 2019 г.

Отчет за първото тримесeчие на 2019 г.

Бюджет за 2019 година

 

 

===================================================================================

Отчет за четвърто тримесечие на 2018 година

Отчет за трето тримесечие на 2018 година

Отчет за първо тримесечие 2018 годинa

Бюджет 2018 год.

Отчет за първо тримесечие 2018 година

 

Отчет четвърто тримесечие 2017 година

Отчет трето тримесечие 2017 година

Бюджет 2017

 


 

Отчет за четвърто тримесечие за 2016 година

 

Отчет за трето тримесечие 2016 година

 


 

Отчет за първо тримесечие 2016 година

 


 

Отчет за четвърто тримесечие 2015 година

 


 

Отчет за трето тримесечие 2015 година

 


 

Отчет за второ тримесечие 2015 година


Отчет за първо тримесечие 2015 година

Бюджет за 2015 година

 

 

 


 БЮДЖЕТ за 2012 ГОДИНА


на ПГ по ЖПТ "Никола Йонков Вапцаров" Горна Оряховица

       
  П О К А З А Т Е Л И   Закон
      за бюджета
   (в лева)   2012 г.
       
       
   A   1
       
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01 10 835
       
  Собствени приходи   10 835
 1. Неданъчни приходи   10 835
  Приходи и доходи от собственост 24-00 11 930
  - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 24-04 7 970
  - приходи от наеми на имущество 24-05 3 960
  - приходи от наеми на земя 24-06  
  - приходи от лихви    
  Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00  
  Други неданъчни приходи 36-00  
  Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-00 -1 095
  Постъпления от продажба на нефинансови активи 40-00 0
  Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)    
  Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 40-30  
  Постъпления от продажба на земя 40-40  
  Постъпления от продажба на земеделска продукция (40-72)    
       
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 401 067
       
  Общо разходи   401 067
 1. Текущи разходи   401 067
  Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 01-00 298 699
  - заплати без ДМС   279 320
  - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения 01-09 19 379
  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 8 779
  Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 63 371
  Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-51 32 973
  Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-52 8 971
  Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 14 740
  Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 6 687
  Издръжка 10-00 30 218
  Стипендии 40-00 0
 2. Капиталови разходи   0
  Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00  
  Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00  
  Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00  
       
  НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ    
  Щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти   40
  по трудови правоотношения   40
  по служебни правоотношения   0
  Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти   40
  по  трудови правоотношения   40
  по  служебни правоотношения   0
  Средна годишна брутна заплата   7 467
       
  III. ТРАНСФЕРИ 03 435 232
       
  Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 61-00 435 232
       - вътрешни трансфери в системата на първостепенния
       разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула 
61-09 435 232
       
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.) 04 45 000
      0
  V. ГОРИВО ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА 05 45 000