Делегиран бюджет

 

Информация за изпълнението на държавния бюджет за четвърто тримесечие на 2014 г.


Отчет трето тримесечие

 


 

Бюджет за второ тримесечие

 

 


 

Бюджет 2014

 


 

Отчет за първо тримесечие

 


 

Справка за изпълнението на бюджета към 31.12.2013 г.

 


 

Изпълнение на бюджета за м. 09.2013 г.

 


 

И НО Р М А Ц И Я ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

 

 


 

БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

 

 


 


 БЮДЖЕТ за 2012 ГОДИНА


на ПГ по ЖПТ "Никола Йонков Вапцаров" Горна Оряховица

       
  П О К А З А Т Е Л И   Закон
      за бюджета
   (в лева)   2012 г.
       
       
   A   1
       
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01 10 835
       
  Собствени приходи   10 835
 1. Неданъчни приходи   10 835
  Приходи и доходи от собственост 24-00 11 930
  - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 24-04 7 970
  - приходи от наеми на имущество 24-05 3 960
  - приходи от наеми на земя 24-06  
  - приходи от лихви    
  Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00  
  Други неданъчни приходи 36-00  
  Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-00 -1 095
  Постъпления от продажба на нефинансови активи 40-00 0
  Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)    
  Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 40-30  
  Постъпления от продажба на земя 40-40  
  Постъпления от продажба на земеделска продукция (40-72)    
       
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 401 067
       
  Общо разходи   401 067
 1. Текущи разходи   401 067
  Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 01-00 298 699
  - заплати без ДМС   279 320
  - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения 01-09 19 379
  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 8 779
  Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 63 371
  Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-51 32 973
  Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-52 8 971
  Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 14 740
  Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 6 687
  Издръжка 10-00 30 218
  Стипендии 40-00 0
 2. Капиталови разходи   0
  Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00  
  Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00  
  Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00  
       
  НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ    
  Щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти   40
  по трудови правоотношения   40
  по служебни правоотношения   0
  Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти   40
  по  трудови правоотношения   40
  по  служебни правоотношения   0
  Средна годишна брутна заплата   7 467
       
  III. ТРАНСФЕРИ 03 435 232
       
  Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 61-00 435 232
       - вътрешни трансфери в системата на първостепенния
       разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула 
61-09 435 232
       
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.) 04 45 000
      0
  V. ГОРИВО ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА 05 45 000