Делегиран бюджет

 

Отчет за първо тримесечие 2015 година

Бюджет за 2015 година

 

 

 


 БЮДЖЕТ за 2012 ГОДИНА


на ПГ по ЖПТ "Никола Йонков Вапцаров" Горна Оряховица

       
  П О К А З А Т Е Л И   Закон
      за бюджета
   (в лева)   2012 г.
       
       
   A   1
       
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01 10 835
       
  Собствени приходи   10 835
 1. Неданъчни приходи   10 835
  Приходи и доходи от собственост 24-00 11 930
  - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 24-04 7 970
  - приходи от наеми на имущество 24-05 3 960
  - приходи от наеми на земя 24-06  
  - приходи от лихви    
  Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00  
  Други неданъчни приходи 36-00  
  Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-00 -1 095
  Постъпления от продажба на нефинансови активи 40-00 0
  Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)    
  Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 40-30  
  Постъпления от продажба на земя 40-40  
  Постъпления от продажба на земеделска продукция (40-72)    
       
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 401 067
       
  Общо разходи   401 067
 1. Текущи разходи   401 067
  Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 01-00 298 699
  - заплати без ДМС   279 320
  - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения 01-09 19 379
  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 8 779
  Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 63 371
  Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-51 32 973
  Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-52 8 971
  Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 14 740
  Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 6 687
  Издръжка 10-00 30 218
  Стипендии 40-00 0
 2. Капиталови разходи   0
  Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00  
  Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00  
  Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00  
       
  НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ    
  Щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти   40
  по трудови правоотношения   40
  по служебни правоотношения   0
  Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти   40
  по  трудови правоотношения   40
  по  служебни правоотношения   0
  Средна годишна брутна заплата   7 467
       
  III. ТРАНСФЕРИ 03 435 232
       
  Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 61-00 435 232
       - вътрешни трансфери в системата на първостепенния
       разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула 
61-09 435 232
       
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.) 04 45 000
      0
  V. ГОРИВО ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА 05 45 000