Равен достъп

проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условия на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от растояние.

начало: 12.02.2021г.       край: 31.12.2023г.

Основните дейности по проекта са: 

Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи; 

Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда; 

Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.); 

Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.