Подкрепа за успех

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Групи през учебната 2019-2020 година


Група: Български език и литература за ДЗИ
Тип занимания: Допълнителни обучения във втори гимназиален етап
Учебен предмет / Тематично направление:
Български език и литература
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 2 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Да се затвърдят,разширят и умело да се прилагат на практика нормите на българския книжовен език.Да се преодолеят образователните дефицити на учениците. Да се създадат условия за повишаване потенциала

Очаквани резултати:
Да подобрят писмената и устната си култура. Да умеят да съставят самостоятелно аргументирани текстове. Повишаване на потенциала и възможността им за успешно полагане на ДЗИ.

 

Група: Математика
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Математика
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 10 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Попълване на пропуски в материала по математика. Затвърждаване на знанията получени през учебната година.

 

 Групи през учебната 2020-2021 година

 

Група: Български език и литература

Тип занимания: Допълнителни обучения във втори гимназиален етап

Учебен предмет / Тематично направление:

Български език и литература

Брой на редовните часове: 60 ч.

Брой на резервните часове: 2 ч.

Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:

Да се затвърдят,разширят и умело да се прилагат на практика нормите на българския книжовен език.Да се преодолеят образователните дефицити на учениците. Да се създадат условия за повишаване потенциала

Очаквани резултати:

Да подобрят писмената и устната си култура. Да умеят да съставят самостоятелно аргументирани текстове. Повишаване на потенциала и възможността им за успешно полагане на ДЗИ.

 

Група: Български език и литература

Тип занимания: Допълнителни обучения във първи гимназиален етап

Учебен предмет / Тематично направление:

Български език и литература

Брой на редовните часове: 60 ч.

Брой на резервните часове: 2 ч.

Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:

Да се затвърдят,разширят и умело да се прилагат на практика нормите на българския книжовен език.Да се преодолеят образователните дефицити на учениците. Да се създадат условия за повишаване потенциала

Очаквани резултати:

Да подобрят писмената и устната си култура.  Повишаване на потенциала и възможността им за успешно полагане на НВО.

 

 

Група: Математика

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас

Учебен предмет / Тематично направление:

Математика

Брой на редовните часове: 60 ч.

Брой на резервните часове: 10 ч.

Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:

Попълване на пропуски в материала по математика. Затвърждаване на знанията получени през учебната година.

 

  Групи през учебната 2021-2022 година

 

Група: Български език и литература

Тип занимания: Допълнителни обучения във втори гимназиален етап

Учебен предмет / Тематично направление:

Български език и литература

Брой на редовните часове: 30 ч.

Брой на резервните часове: 2 ч.

Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:

Да се затвърдят,разширят и умело да се прилагат на практика нормите на българския книжовен език.Да се преодолеят образователните дефицити на учениците. Да се създадат условия за повишаване потенциала

Очаквани резултати:

Да подобрят писмената и устната си култура. Да умеят да съставят самостоятелно аргументирани текстове. Повишаване на потенциала и възможността им за успешно полагане на ДЗИ.

 

Група: Български език и литература

Тип занимания: Допълнителни обучения във първи гимназиален етап

Учебен предмет / Тематично направление:

Български език и литература

Брой на редовните часове: 30 ч.

Брой на резервните часове: 2 ч.

Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:

Да се затвърдят,разширят и умело да се прилагат на практика нормите на българския книжовен език.Да се преодолеят образователните дефицити на учениците. Да се създадат условия за повишаване потенциала

Очаквани резултати:

Да подобрят писмената и устната си култура.  Повишаване на потенциала и възможността им за успешно полагане на НВО.

 

 

Група: Математика

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас

Учебен предмет / Тематично направление:

Математика

Брой на редовните часове: 30 ч.

Брой на резервните часове: 2 ч.

Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:

Попълване на пропуски в материала по математика. Затвърждаване на знанията получени през учебната година.