Училищни нормативни документи

Дневен режим за 2021/2022 г.

Годешен план за работа 2021/2022 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието 2021/2022 г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилие 2021/2022 г.

Стратегия 2020 /2024 г.

План за действие и финансиране за 2020 / 20204 г. в изпълнение на Стратегията

Етичен кодекс 2021/2022 г.

План - програма за действие 2021 г. за БДП

Правилник за вътрешния ред на Ученическо общежитие 2021/2022 г.

Правилник за дейността 2021/2022 г.

Правилник за ЗБУТ 2021/2022 г.

Правилник за вътрешния трудов ред 2021/2022 г.

Програма за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие 2021/2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2021/2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021 / 2022 г.

Училищен учебен план 2021 / 2022 г.