Седмично разписание

 

Седмично разписание за учебната 2021/ 2022 година

I - ви учебен срок 

ПОНЕДЕЛНИК                                                                                                                          
  1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                                                                                          
8 а    I гр. Математика  Английски език Английски език Биология и ЗО Електротехника РПП Градивни елементи ОтПП Градивни елементи ОтПП II Час на класа                                                                                                                            
Русева   Ванков Ванков Йорданов инж. Кънчева инж. Кънчева инж. Кънчева Петрова                                                                                                                            
             1102                1206              1206  1103  1201   1201   1201           1104                                                                                                                            
8 а II гр. Математика  Английски език Английски език Биология и ЗО УП общопроф.ум. РПП УП общопроф.ум. РПП УП общопроф.ум. РПП II Час на класа                                                                                                                            
Русева                Ванков               Ванков              Йорданов  инж. Димитров инж. Димитров инж. Димитров Петрова          1104                                                                                                                            
1102 1206 1206 1103 4102 4102 4102                                                                                                                            
9 а I гр.  ЕМА РПП ЕМА РПП БЕЛ  БЕЛ История и цивил. Математика                                                                                                                                 
инж. Кънчева инж. Кънчева Ленова  Ленова  Петрова Русева                                                                                                                                
1103 1103 1201 1201 1104 1102                                                                                                                                
9 а II гр. Тех. чертане РПП Тех. чертане РПП БЕЛ  БЕЛ История и цивил. Математика                                                                                                                                 
инж. Кирова  инж. Кирова  Ленова  Ленова  Петрова Русева                                                                                                                                
1203 1203 1201 1201 1104 1102                                                                                                                                
10 а  БЕЛ  БЕЛ  Транспортна тех. СПП Транспортна тех. СПП Икономика ОбПП Химия и ООС Философия  Спортни дейности I - III  седмица                                                                                                                            
Ленова Ленова  инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Кирова Йорданов  Петрова Матев                                                                                                                            
1201 1201 1202 1202 1203 1103 1104 14:30 - 16:00                                                                                                                            
10 б БЕЛ  БЕЛ  История и цивил. Информационни тех. Математика  Философия  Биология и ЗО  Спортни дейности II - IV  седмица                                                                                                                            
Петкова Петкова Петрова инж. Кънчева Русева Петрова Йорданов Матев                                                                                                                            
1105 1105 1104 1204 1102 1104 1103 14:30 - 16:00                                                                                                                            
11а  Ел.локомотиви СПП Ел.локомотиви СПП Математика БЕЛ БЕЛ Заваряване ОтПП ФВС                                                                                                                              
инж. Попов инж. Попов Русева Петкова Петкова инж. Пандъкова Матев                                                                                                                              
1101 1101 1102 1105 1105 1202 С                                                                                                                              
  Гражданско образовние Математика  БЕЛ РП/ УП - А Мобилни телекомун. СПП ФВС Чужд ез. по проф. ОбПП Чужд ез. по проф. ОбПП II Час на класа                                                                                                                            
12 а    Петрова Русева Петкова инж. Димитров Матев Ванков Ванков инж. Кънчева                                                                                                                                     
I гр. 1104 1102 1105 1102 С 1206 1206 1102                                                                                                                                                                  
12а IIгр.  Гражданско образовние Математика  БЕЛ РП/ УП - А ИВДЛВ СПП ФВС Чужд ез. по проф. ОбПП Чужд ез. по проф. ОбПП II Час на класа                                                                                                                            
Петрова Русева Петкова инж. Попов Матев Ванков Ванков инж. Кънчева                                                                                                                                   
1104 1102 1105 1101 С 1206 1206 1102                                                                                                                          

 

 

ВТОРНИК              
  1 2 3 4 5 6 7 8 9              
8 а    I гр. Час на класа  Ел.тех.материали РПП Ел.тех.материали РПП ФВС Физика и астрономия  БЕЛ  БЕЛ                  
Петрова            инж. Димитров  инж. Димитров  Матев                     Русева                Ленова              Ленова                               
1104 1201 1201 С 1102 1201 1201                  
8 а II гр. Час на класа  Тех.механика РПП Материалознание РПП ФВС Физика и астрономия  БЕЛ  БЕЛ                  
Петрова инж. Кирова инж. Кирова  Матев                      Русева                Ленова             Ленова                               
1104 1203 1203 С 1102 1201 1201                  
9 а    I гр.  Час на класа  ФВС  ЗБУТ РПП История и цивил. БЕЛ Английски език Английски език II Час на класа                
инж. Попов Матев инж. Пандъкова Петрова Ленова Ванков Ванков инж. Попов                
1101 С 1202 1104 1201 1206 1206 1101                
9 а    II гр. Час на класа  ФВС  ЗБУТ РПП История и цивил. БЕЛ Английски език Английски език II Час на класа                
инж. Попов Матев инж. Кънчева Петрова Ленова Ванков Ванков инж. Попов                
1101 С 1102 1104 1201 1206 1206 1101                
10 а  Час на класа  Биология и ЗО  ФВС  История и цивил. Философия  Физика и астрономия                     
Ленова  Йорданов Матев Ленова Петрова Русева                     
1201 1103 С 1201 1104 1102                    
10 б Час на класа  История и цивил. Биология и ЗО  Електроника ОтПП Електроника ОтПП ТСРМ ОтПП ТСРМ ОтПП II Час на класа                
инж. Пандъкова Петрова Йорданов инж. Кънчева инж. Кънчева инж. Кирова инж. Кирова инж. Пандъкова                
1202 1104 1103 1103 1103 1203 1203 1202                
11а  Час на класа  Вл. спирачки СПП Чужд ез. по проф. ОбПП Чужд ез. по проф. ОбПП УП заваряване ОтПП УП заваряване ОтПП                    
инж. Кирова инж. Пандъкова Ванков Ванков инж. Попов инж. Попов                    
1203 1202 1206 1206 4102 4102                    
  Час на класа  БЕЛ  БЕЛ  УП ком. системи СПП УП ком. системи СПП УП ком. системи СПП                    
12а   инж. Кънчева Петкова Петкова инж. Димитров инж. Димитров инж. Димитров                    
I гр 1102 1105 1105 2103 2103 2103                                                          
12а II гр.   Час на класа  БЕЛ  БЕЛ  Ел. локомотиви СПП РПЖПС СПП ЖП вагони СПП                    
инж. Кънчева Петкова Петкова инж. Попов инж. Пандъкова инж. Пандъкова                 
1102 1105 1105 1101 1202 1202                

 

СРЯДА              
  1 2 3 4 5 6 7 8              
8 а     I гр. География и икономика  Английски език  Английски език  История и цивил. ФВС  Математика  Спортни дейности I - III седмица                
Петрова             Ванков                  Ванков                  Ленова             Матев                      Русева               Матев 13:40 - 15:10                
1104 1206 1206 1201 С 1102                  
8 а    II гр. География и икономика  Английски език  Английски език  История и цивил. ФВС  Математика  Спортни дейности I - III седмица                
Петрова            Ванков                  Ванков                   Ленова             Матев Русева Матев 13:40 - 15:10                
1104 1206 1206 1201 С 1102                  
9 а    I гр.  ТЧ и докум. РПП Математика Химия и ООС УП ел.монтажна РПП УП ел.монтажна РПП УП ел.монтажна РПП УП ел.монтажна РПП                
инж. Кирова  Русева Йорданов инж. Димитров инж. Димитров инж. Димитров инж. Димитров                
1203 1102 1103 2103 2103 2103 2103                
9 а   II гр. Електротехника РПП Математика Химия и ООС Материалознание ОтПП УП общопроф. ум. РПП УП общопроф. ум. РПП УП общопроф. ум. РПП                
инж. Димитров Русева Йорданов инж. Станчев инж. Станчев инж. Станчев инж. Станчев                
1102 1102 1103 4102 4102 4102 4102                
10 а  История и цивил. Биология и ЗО  Обща тория на счет. отчет. СПП География и икон. Английски език Английски език Физика и астрономия                 
Ленова  Йорданов инж. Кирова Петрова Ванков Ванков Русева                
1201 1103 1203 1104 1206 1206 1102                
10 б  Химия и ООС География и икон. Математика ЖП вагони РПП БЕЛ ФВС Философия                 
Йорданов Петрова Русева инж. Пандъкова Петкова Матев Петрова                
1103 1104 1102 1202 1105 С 1104                
11 а  Електроника ОтПП Руски език  Руски език  Математика ЖП вагони СПП ЖП вагони СПП Спортни дейности II - IV седмица                
инж. Кънчева Петкова Петкова Русева инж. Пандъкова  инж. Пандъкова  Матев                 
1102 1105 1105 1102 1202 1202 13:40 - 15:10                
  БЕЛ  ТСА СПП ТСА СПП ФВС Комун. техника СПП Комун. техника СПП УП МПС СПП                
12 а   Петкова инж. Кънчева инж. Кънчева Матев инж. Кънчева инж. Кънчева Нацев                
I гр. 1105 1201 1201 С 1201 1201                                                        
12а IIгр.  БЕЛ  НЖПТ СПП Вл. спирачки СПП ФВС АУЖПТ СПП Ел. локомотиви РПП УП заваряване ОтПП                
Петкова инж. Пандъкова  инж. Пандъкова  Матев инж. Чолаков инж. Попов инж. Попов              
1105 1202 1202 С 1103 1101 4102              

 

ЧЕТВЪРТЪК                      
  1 2 3 4 5 6 7 8                      
8 a    I гр. БЕЛ  БЕЛ Биология и ЗО  Физика и астрономия  УП общопроф. ум. РПП УП общопроф. ум. РПП УП общопроф. ум. РПП                        
Ленова               Ленова               Йорданов          Русева              инж. Димитров инж. Димитров инж. Димитров                        
1201 1201 1103 1102 4102 4102 4102                      
8 a    II гр. БЕЛ  БЕЛ Биология и ЗО  Физика и астрономия  Тех. чертане РПП Тех. чертане ОтПП Тех. чертане ОтПП                        
Ленова Ленова Йорданов Русева инж. Кирова инж. Кирова инж. Кирова                        
1201 1201 1103 1102 1203 1203 1203                        
9 а    I гр.  Информационни тех. Електротехника ОтПП Електротехника ОтПП Руски език  Руски език  География и икон. Физика и астрономия  Спортни дейности I - III седмица                      
инж. Кънчева инж. Димитров инж. Димитров Петкова Петкова Петрова Русева  Матев                      
1204 1206 1206 1105 1105 1104 1102 14:30 - 16:00                      
9 а   II гр. Информационни тех. Тех. механика ОтПП Тех. механика ОтПП Руски език  Руски език  География и икон. Физика и астрономия  Спортни дейности I - III седмица                      
инж. Кънчева инж. Кирова инж. Кирова Петкова Петкова Петрова Русева  Матев                      
1204 1203 1203 1105 1105 1104 1102 14:30 - 16:00                      
10 а  Химия и ООС Информационни тех. География и икон. История и цивил. ФВС Математика  БЕЛ II Час на класа                      
Йорданов инж. Кънчева Петрова Ленова Матев Русева Ленова  Ленова                      
1103 1204 1104 1201 С 1102 1201 1201                      
10 б История и цивил. Физика и астрономия  Изобразително из. География и икон. Английски език Английски език ФВС                        
Петрова Русева Ленова  Петрова Ванков Ванков Матев                        
1104 1102 1201 1104 1206 1206 С                        
11а  Диз. локомотиви СПП Диз. локомотиви СПП УП по спец. СПП УП по спец. СПП УП по спец. СПП УП по спец. СПП УП по спец. СПП II Час на класа                      
инж. Попов инж. Попов инж. Пандъкова  инж. Пандъкова  инж. Пандъкова  инж. Пандъкова  инж. Пандъкова  инж. Кирова                      
1101 1101 1202 1202 1202 1202 1202 1203                      
  Руски език  Руски език  Математика Преносни линии СПП УП осигурителни системи СПП УП осигурителни системи СПП УП осигурителни системи СПП Спортни дейности II - IV седмица                      
12а   Петкова  Петкова  Русеваа инж. Кънчева инж. Кънчева инж. Кънчева инж. Кънчева Матев                      
I гр. 1105 1105 1102 2103 2103 2103 2103 14:30 - 16:00                                                            
12а     IIгр.  Руски език  Руски език  Математика УП по спец. СПП УП по спец. СПП УП по спец. СПП УП по спец. СПП Спортни дейности II - IV седмица                      
Петкова  Петкова  Русеваа инж. Попов  инж. Попов  инж. Попов  инж. Попов  Матев                      
1105 1105 1102 1101 1101 1101 1101 14:30 - 16:00                      

 

 

ПЕТЪК                
  1 2 3 4 5 6 7 8 9              
8 a    I гр. Информационни тех. Философия  Предприемачество ОбПП История и цивил. Математика  Химия и ООС                     
инж. Кънчева Петрова инж. Кирова  Ленова Русева  Йорданов                    
1204 1104 1203 1201 1102 1103                    
8 a    II гр. Информационни тех. Философия  Предприемачество ОбПП История и цивил. Математика  Химия и ООС                     
инж. Кънчева Петрова инж. Кирова  Ленова Русева  Йорданов                    
1204 1104 1203 1201 1102 1103                    
9 а    I гр.  Философия  Математика  Биология и ЗО  Музика  ФВС  Изобразително из.                    
Петрова  Русева  Йорданов Ванков Матев Ленова                    
1104 1102 1103 1206 С 1201                    
9 а II гр. Философия  Математика  Биология и ЗО  Музика  ФВС  Изобразително из.                    
Петрова  Русева  Йорданов Ванков Матев Ленова                    
1104 1102 1103 1206 С 1201                    
10 а  Руски език  Руски език  Математика  УП общопроф. ум. ОтПП Изобразително из. Музика                    
Петкова Петкова Русева инж. Димитров Ленова Ванков                     
1105 1105 1102 4102 1201 1206                    
10 б  Електротехника ОтПП Икономика ОбПП Руски език  Руски език  Музика  Физика  Химия и ООС                  
инж. Димитров инж. Кирова Петкова Петкова Ванков Русева Йорданов                  
1201 1203 1105 1105 1206 1102 1103                  
11а  ТСРМ ОтПП НЖПТ СПП Гражданско образование АУЖПТ СПП БЕЛ  ФВС                     
инж. Кирова инж. Пандъкова Петрова инж. Кънчева Петкова Матев                     
1203 1202 1104 1103 1105 С                                                          
  Междугарова автоматика СПП Междугарова автоматика СПП Междугарова автоматика СПП НЖПТ РПП Гарови централизации СПП Гарови централизации СПП                    
12а   инж. Чолаков  инж. Чолаков  инж. Чолаков  инж. Пандъкова инж. Кънчева инж. Кънчева                    
I гр. 1201 1201 1201 1202 1104 1104                    
12а IIгр.  ЕЛВ СПП  ЕЛВ СПП  УП по спец. СПП УП по спец. СПП УП по спец. СПП УП по спец. СПП                    
инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж. Попов                  
1101 1101 1101 1101 1101 1101