Професионално образование

 

Доклад - самооценка на качеството на професионалното образование

 


 

План – график за провеждане на дейностите по самооценяване 

 

 


 

Оценка

на качеството на професионалното образование

В ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Г. Оряховица

за учебната 2010/2011 година

 

 

Критерии и показатели за оценяване

Оценка/равнище

Отлично

от 81% до 100%

Добро

от 31% до 80%

Задово-

лително

до 30%

Препоръки за подобряване

І.

Критерий „Постигнато равнище в учебния процес”

1.

Относителен дял на напусналите системата на професионалното образование - в %

0 %

 

 

1. Мотивация за професионална квалификация, основана на изградена система от знания,умения, компетенции и отношения с практическа насоченост и адаптация, към пазара на труда.

2. Развитие на извънкласни дейности в училището.

2.

Относителен дял на квалифицираните учители, в т. ч.:

-учители с ПКС – в %;

 

 

 

 

 

0 %

Ежегодно повишаване професионалната квалификация, компетентност и мобилност на учителите за качествено професионално образование и обучение.

-учители преминали през квалификационни форми – в %

 

 

0 %

3.

Относителен дял на учениците, придобили ІІІ степен на професионална квалификация – в %.

83 %

 

 

1.Мотивация за качествена професионална квалификация с практическа насоченост и адаптация, към пазара на труда.

2.Разширяване приложението на електронните технологии в процеса на обучението.

3.Обновяване на училищния библиотечен фонд с учебници, методическа и техническа литература

4.

Относителен дял на социалните партньори, участвали в провеждането на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация – в%

100 %

 

 

Да се създадат условия за активизиране на участието на представители на работодателите при съставянето на комисиите за оценяване на изпитите по теория и практика по професии и специалности на завършващите ученици.

5.

Относителен дял на учениците, провели практическо обучение на реални работни места при работодатели, в т. ч.:

-по учебна практика – в %;

100 %

 

 

1. Съвместна дейност с партньори от бизнес средата в страната в областта на железопътния транспорт и сключване на договори за индивидуално практическо обучение по стажантски и стипендиантски програми на железниците.

2. Промени в нормативната уредба и осигуряване на икономически стимули за фирмите, които партнират на професионалното образование, с цел повишаване тяхната ангажираност към образователната система

-по производствена практика в %.

100 %

 

 

ІІ.

Критерий „Обхват в извънкласни и извънучилищни дейности”

1.

Относителен дял на учениците, участвали в извънкласни и извънучилищни дейности – в %

 

62 %

 

1. Провеждане на дни на специалността.

2. Изява на професионалната подготовка на учениците чрез изложби в училището, на сайта на училището и медиите за издигане престижа на училището.

2.

Реализирани и разработени проекти и програми на международно, национално и регионално ниво

Реализирани:

1 проект към национални програми към МОМН;

1 проект по Коменски;

5 проекта по e Twinning;

1 проект SPARE

 

 

Повишаване професионалната квалификация и езикова подготовка на Европейско ниво чрез практики  по проекти на Европейския съюз.

ІІІ.

Критерий Осигурени условия за учене през целия живот 

1.

Осъществяваване на професионално образование и обучение на лица над 16 год. възраст  - да/не

ДА

 

 

 

2.

Брой лица, навършили 16-годишна възраст, обучавани в самостоятелна, вечерна и/или задочна форма за придобиване на професионално образование

 

57

 

 

3.

Брой лица, навършили 16-годишна възраст, обучавани в квалификационни курсове за професионална квалификация

 

51