Учебни планове

ПРОФЕСИЯ: 840080 ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТЪРГОВСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

СПЕЦИАЛНОСТ: 8400801 ТЪРГОВСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ                       К  Л А С О В Е        всичко учебни часове
    ІХ Х ХІ ХІІ
       БРОЙ   УЧЕБНИ   СЕДМИЦИ
  УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ 18 18 18 18 18 18 18 13
      СЕДМИЧЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)    
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА                  
  Български език и литература 3 3 3 3 3 3 3 3 417
2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ                  
  І  чужд език 3 3 4 4 3 3     360
  ІІ чужд език 2 2 2 2         144
3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ                  
  Математика  2 2 2 2 2 2 2 2 278
  Информатика 2 2             72
  Информационни технологии 1 1 1 1         72
4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ                  
  История и цивилизация 2 2 2 2 2 2     216
  География и икономика 1 2 1 2         108
  Психология и логика 2 1             54
  Етика и право     2 1         54
  Философия         1 1     36
  Свят и личност             2 2 62
5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ                  
  Биология и здравно образование 2 2 1 1         108
  Физика и астрономия 2 2 1 1         108
  Химия и опазване на околната среда 2 2 1 1         108
6.       
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ                  
  Физическо възпитание и спорт 2 2 2 2 2 2 2 2 278
  ВСИЧКО А:                                                                    
26  26 22 
22 
13
13 9 9 2475
Б.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  (ЗПП)
  Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  
1.        
Здравословни и безопасни условия на труд                                                                 
      
  
  
 
    
2   


36
2. Обща теория на пазарното стопанство     1 2         54
3. Предприемачество         2 1     54
  Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  
1. Чужд език по професията             3 3 93
2. Техническо чертане 2 2             72
3. Материалознание 2               36
4. Електротехника и електроника     2           36
5. Информационни системи в транспорта               2 26
6. Учебна  практика по:                  
6.1. Общопрофесионални умения 2               36
  Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  
1. Транспортна техника     1 2 2 1 2   144
2. Обща теория на счетоводната отчетност   2 2 2         108
3. Икономика и организация на транспорта             2   36
4. Управление на транспорта               2 26
5. Транспортно и търговско право             2   36
6. Транспортна статистика               2 26
7. Нормативна уредба на железопътния транспорт          2 2     72
8. Организация движението на влаковете             2   36
9. Тарифи за товарните превози               2 26
10. Спедиционна дейност               2 26
11. Търговска експлоатация         3 3     108
12. Безопасност на движението по пътищата             2   36
13. Учебна  практика по:                  
13.1. Транспортна техника     2 2 3 3     180
13.2. Търговска експлоатация   2 2 2 4 4 4 4 376
13.3. Управление на моторно превозно средство             31 31
14. Производствена практика         60 62 122
  ВСИЧКО  Б: 6 6 10 10 16 16 20 20 1832
В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)         3 3 3 3 201
                       ВСИЧКО  А + Б + В: 32 32 32 32 32 32 32 32 4508
Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) 4 4 4 4 4 4 4 4 556
  ВСИЧКО  А + Б + В + Г: 36 36 36 36 36 36 36 36 5064

ПРОФЕСИЯ: 523070 ТЕХНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ:  5230704  ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЖП ИНФРАСТРУКТУРА

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

К  Л А С О В Е

всичко учебни часове

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

 

   БРОЙ   УЧЕБНИ   СЕДМИЦИ

УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ

18

18

18

18

18

18

18

13

 

  СЕДМИЧЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)

 

1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

3

3

3

3

3

3

3

3

417

2.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І  чужд език

3

3

4

4

3

3

 

 

360

 

ІІ чужд език

2

2

2

2

 

 

 

 

144

3.

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

2

2

2

2

2

2

2

2

278

 

Информатика

2

2

 

 

 

 

 

 

72

 

Информационни технологии

1

1

1

1

 

 

 

 

72

4.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и цивилизации

2

2

2

2

2

2

 

 

216

 

География и икономика

1

2

1

2

 

 

 

 

108

 

Психология и логика

2

1

 

 

 

 

 

 

54

 

Етика и право

 

 

2

1

 

 

 

 

54

 

Философия

 

 

 

 

1

1

 

 

36

 

Свят и личност

 

 

 

 

 

 

2

2

62

5.

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология и здравно образование

2

2

1

1

 

 

 

 

108

 

Физика и астрономия

2

2

1

1

 

 

 

 

108

 

Химия и опазване на околната среда

2

2

1

1

 

 

 

 

108

6.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

2

2

2

2

2

2

2

2

278

 

ВСИЧКО А:

26

26

22

22

13

13

9

9

2475

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  (ЗПП) 

 

Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

 

 

 

 

 

2

 

 

36

2.

Икономика

 

 

1

2

 

 

 

 

54

3.

Предприемачество

 

 

 

 

2

1

 

 

54

 

Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Чужд език по професията

 

 

 

 

 

 

3

3

93

2.

Електротехника

4

3

 

 

 

 

 

 

126

3.

Градивни елементи

2

3

 

 

 

 

 

 

90

4.

Техническо чертане и документиране

 

 

2

2

 

 

 

 

72

5.

Аналогова схемотехника

 

 

2

2

 

 

 

 

72

6.

Цифрова схемотехника

 

 

 

 

2

1

 

 

54

7.

Техническа механика

 

 

2

 

 

 

 

 

36

8.

Електрически машини и апарати

 

 

 

 

2

 

 

 

36

9.

Технически средства за автоматизация

 

 

 

 

2

 

 

 

36

10.

Микропроцесорни управляващи системи

 

 

 

 

 

 

2

 

36

11.

Учебна практика:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.

Общометална

 

 

3

 

 

 

 

 

54

11.2.

Електромонтажна

 

 

 

4

 

 

 

 

72

 

Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Управление и контрол в гаровите централизации

 

 

 

 

 

2

 

 

36

2.

Преносни съобщителни линии

 

 

 

 

1

1

 

 

36

3.

Маршрутно-релейни гарови централизации

 

 

 

 

 

 

1

2

44

4.

Междугарова автоматика

 

 

 

 

 

 

2

 

36

5.

Комуникационна техника

 

 

 

 

 

 

1

2

44

6.

Компютеризация в гаровите централизации

 

 

 

 

 

 

 

2

26

7.

Мобилни телекомуникации

 

 

 

 

 

 

2

1

49

8. Безопасност на движението по пътищата           2     36

9.

Учебна практика:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Осигурителни и комуникационни съоръжения

 

 

 

 

4

4

 

 

144

9.2.

Осигурителни и комуникационни апарати

 

 

 

 

 

 

3

4

106

9.3.

Осигурителни и комуникационни системи

 

 

 

 

 

 

3

3

93

9.4.

Лабораторна

 

 

 

 

3

3

 

 

108

9.5 Управление на МПС             31 31

10.

Производствена практика

 

 

 

 

60

   62

122

 

ВСИЧКО  Б:

6

6

10

10

16

16

20

20

1832

В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)

 

 

 

 

3

3

3

3

201

 

ВСИЧКО  А + Б + В:

32

32

32

32

32

32

32

32

4508

Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)

4

4

4

4

4

4

4

4

556

 

ВСИЧКО  А + Б + В + Г:

36

36

36

36

36

36

36

36

5064

 


 

ПРОФЕСИЯ: 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ: 5220105 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

К  Л А С О В Е

всичко учебни часове

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

 

   БРОЙ   УЧЕБНИ   СЕДМИЦИ

УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ

18

18

18

18

18

18

18

13

 

  СЕДМИЧЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)

 

1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

3

3

3

3

3

3

3

3

417

2.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І  чужд език

3

3

4

4

3

3

 

 

360

 

ІІ чужд език

2

2

2

2

 

 

 

 

144

3.

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

2

2

2

2

2

2

2

2

278

 

Информатика

2

2

 

 

 

 

 

 

72

 

Информационни технологии

1

1

1

1

 

 

 

 

72

4.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и цивилизации

2

2

2

2

2

2

 

 

216

 

География и икономика

1

2

1

2

 

 

 

 

108

 

Психология и логика

2

1

 

 

 

 

 

 

54

 

Етика и право

 

 

2

1

 

 

 

 

54

 

Философия

 

 

 

 

1

1

 

 

36

 

Свят и личност

 

 

 

 

 

 

2

2

62

5.

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология и здравно образование

2

2

1

1

 

 

 

 

108

 

Физика и астрономия

2

2

1

1

 

 

 

 

108

 

Химия и опазване на околната среда

2

2

1

1

 

 

 

 

108

6.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

2

2

2

2

2

2

2

2

278

 

ВСИЧКО А:

26

26

22

22

13

13

9

9

2475

 

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)

 

Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

 

 

 

 

 

2

 

 

36

2.

Икономика

 

 

1

2

 

 

 

 

54

3.

Предприемачество

 

 

 

 

2

1

 

 

54

 

Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Чужд език по професията

 

 

 

 

 

 

3

3

93

2.

Електротехника

4

2

 

 

 

 

 

 

108

3.

Електроника

 

2

 

 

 

 

 

 

36

4.

Техническа механика

 

2

 

 

 

 

 

 

36

5.

Електротехнически материали

 2

 

 

 

 

 

 

 

36

6.

Електротехническо чертане

 

 

2

 

 

 

 

72

7.

Електроенергетика

 

 

 2

 

 

 

 

 

36

8.

Учебна практика:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

Обработка на материали

 

 

 

 3

 

 

 

 

54

8.2.

Електромонтажна

 

 

 

 

3

 

 

 

54

8.3.

Лабораторна - електрически измервания

 

 

3

3

 

 

 

 

108

8.4.

Лабораторна - електрически машини

 

 

 

 

 

3

 

 

54

 

Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

1.

Електрически инсталации

 

 

 

 

2

 

 

 

36

2.

Електрически машини и апарати

 

 

 

 

2

2

 

 

72

3.

Подвижен железопътен състав

 

 

2

 

 

 

 

 

36

4.

Електрообзавеждане на железопътен
транспорт

 

 

 

 

 2

3

2

 

126

5.

Контактни мрежи

 

 

 

 

 

 

 2

2

62

6.

Тягови подстанции

 

 

 

 

 

 

2

 2

62

7.

Монтаж и ремонт

 

 

 

 

 

 

2

 

36

8.

Нормативи на железопътния
транспорт

 

 

 

 

 

 

 

2

26

9.

Експлоатация и ремонт

 

 

 

 

 

 

 

2

26

10.

Автоматизация и управление

 

 

 

 

 

 

 

2

26

11.

Проектиране

 

 

 

 

 

 

2

 

36

12.

Учебна практика:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.

По специалността

 

 

 

 

5

5

5

5

335

13.

Производствена практика

 

 

 

 

60

62 

122 

 

ВСИЧКО  Б:

6

6

10

10

16

16

20

20

1832

 

В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)

 

 

 

 

3

3

3

3

201

 

                     ВСИЧКО  А + Б + В:

32

32

32

32

32

32

32

32

4508

 

Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)

4

4

4

4

4

4

4

4

556

 

                                 ВСИЧКО  А + Б + В + Г:

36

36

36

36

36

36

36

36

5064

 


 

ПРОФЕСИЯ: 525070 ТЕХНИК ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТ: 5250701 ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

К  Л А С О В Е

всичко учебни часове

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

 

   БРОЙ   УЧЕБНИ   СЕДМИЦИ

УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ

18

18

18

18

18

18

18

13

 

  СЕДМИЧЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)

 

1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

3

3

3

3

3

3

3

3

417

2.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І  чужд език

3

3

4

4

3

3

 

 

360

 

ІІ чужд език

2

2

2

2

 

 

 

 

144

3.

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

2

2

2

2

2

2

2

2

278

 

Информатика

2

2

 

 

 

 

 

 

72

 

Информационни технологии

1

1

1

1

 

 

 

 

72

4.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и цивилизация

2

2

2

2

2

2

 

 

216

 

География и икономика

1

2

1

2

 

 

 

 

108

 

Психология и логика

2

1

 

 

 

 

 

 

54

 

Етика и право

 

 

2

1

 

 

 

 

54

 

Философия

 

 

 

 

1

1

 

 

36

 

Свят и личност

 

 

 

 

 

 

2

2

62

5.

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология и здравно образование

2

2

1

1

 

 

 

 

108

 

Физика и астрономия

2

2

1

1

 

 

 

 

108

 

Химия и опазване на околната среда

2

2

1

1

 

 

 

 

108

6.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

2

2

2

2

2

2

2

2

278

 

ВСИЧКО А:

26

26

22

22

13

13

9

9

2475

 

Б.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  (ЗПП)

 

Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

 

 

 

 

 

2

 

 

36

2.

Икономика

 

 

1

2

 

 

 

 

54

3.

Предприемачество

 

 

 

 

2

1

 

 

54

 

Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Чужд език по професията

 

 

 

 

 

 

3

3

93

2.

Техническо чертане

2

2

 

 

 

 

 

 

72

3.

Материалознание

2

2

 

 

 

 

 

 

72

4.

Техническа механика

 

 

 

2

2

2

 

 

108

5.

Електротехника и електроника

 

 

2

 

 

 

 

 

36

6.

Заваряване

 

 

 

 

2

 

 

 

36

7.

Технология на сглобяване и ремонт на машините

2

2

 

 

 

 

 

 

72

8.

Учебна  практика по:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

Общометална

 

 

6

 

 

 

 

 

108

8.2.

Заваряване

 

 

 

 

2

2

2

2

134

 

Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Железопътни вагони

 

 

1

2

 

 

 

 

54

2.

Дизелови локомотиви

 

 

 

 

2

2

 

 

72

3.

Електрически локомотиви

 

 

 

 

2

1

2

1

103

4.

Ремонт на подвижен железопътен състав

 

 

 

 

 

 

2

1

49

5.

Влакови спирачки

 

 

 

 

 

 

2

 

36

6.

Изпитване, възстановяване и диагностика на локомотиви и вагони

 

 

 

 

 

 

 

2

26

7.

Автоматизация и управление на железопътен транспорт

 

 

 

 

 

 

 

2

26

8.

Експлоатация на локомотиви и вагони

 

 

 

 

 

 

2

1

49

9.

Нормативи за железопътен транспорт

 

 

 

 

 

 

1

2

44

10.

Учебна практика по:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.

Специалността

 

 

 

4

4

6

4

4

376

11.

Производствена практика

 

 

 

 

60

62 

122

 

    ВСИЧКО  Б:

6

6

10

10

16

16

20

20

1832

 

В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)

 

 

 

 

3

3

3

3

201

 

                     ВСИЧКО  А + Б + В:

32

32

32

32

32

32

32

32

4508

 

Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)

4

4

4

4

4

4

4

4

556

 

ВСИЧКО  А + Б + В + Г:

36

36

36

36

36

36

36

36

5064