Общо събрание на Училищното настоятелство

28.05.2013

Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.06.2013 г. в 17 ч. в сградата на ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица“, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението за 2012 г.;

2. отчет на контролния съвет;

3. програма за действие за следващия период.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание.

« Назад към всички новини