Общо събрание на Училищното настоятелство при ПГЖПТ

17.05.2016

Управителният съвет на сдружение "Училищно настоятелство при ПГ по ЖПТ "Никола Йонков Вапцаров", Горна Оряховица, свиква общо събрание на 08 юни 2016 г. в 17,00 ч. в сградата на ПГ по ЖПТ "Н. Й. Вапцаров", Горна Оряховица, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на сдружението за 2015 г.;

2. Отчет на контролния съвет;

3. Избор на нови членове на Управителния съвет.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се членовете на сдружението да вземат участие в общото събрание.

« Назад към всички новини