Проект "Твоят час"

14.03.2017

Проект BG 05M20P001 - 2.004 - 0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейости, развиващи специфични знания и умения и компетентности (Твоят час) - фаза I"

Екипна работа с родители

От началото на учебната 2016/2017 година стартира проектът "Твоят час", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Професионалната гимназия по железопътен транспорт "Н.Й.Вапцаров" гр. Горна Оряховица участва в реализиране на дейснотите по този проект.

През учебната 2016/2017 година в гимназията се провеждат извънкласни дейности в следните тематични области: 

 

  • Български език и литература
  • Математика
  • Спорт
Според желанията на учениците се сформираха три групи за преодоляване на обучителните затруднения и един клуб по интереси.
Интересно в работата по този проект е провеждането на занятия в присъствието на родители, а също и публичните изяви, в които учениците демонстрират своите знания и умения.
На 15 февруари 2017г. се проведе Екипна работа с родителите на учениците в групата за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература " Българското писано слово" с ръководител Александра Лебамовска - Стефанова.
Екипната работа премина по един оригинален и интересен начин с участието на родители, ученици и учители.
Гости на организираната проява бяха директорът на гимназията инж.Иван Чолаков и старши учителят по физическо възпитание и спорт Иван Матев.
Учениците влязоха в ролята на учители и представиха по нов и интересен начин част от учебното съдържание.
Ученичката от X "а" клас Стефани Стафанова изнесе открит урок на тема: "Правопис на сложни имена с първа част числително име и на сложни думи и изрази с първа част НЕ".
Димитър Михнев от XI "а" клас прочете есето си на тема: "Какво означава за мен да съм гражданин на България?"
Родителите заедно с децата си решиха кръстословици с въпроси от учебното съдържание по български език и литература.
Работата по проект "Твоят час" промени живота на учениците. Сега, учейки и забавалявайки се те уплътняват свободното си време.

  

  

« Назад към всички новини