Клуб по интереси

18.05.2017

Проект BG05M20P001 - 2.004 - 0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните знания и умения и компетентности ( Твоят час ) - фаза I 

От началото на учебната 2016/2017 г. стартира проектът "Твоят час", финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структуни и инвестиционни фондове.

ПГ по ЖПТ "Н.Й.Вапцаров" гр. Горна Оряховица участва в реализиране на дейностите по този проект.

през учебната 2016/2017 г. в гимназията се провеждат извънкласни дейности в следните тематични облати: 

 

  • Български език и литература
  • Математика 
  • Спорт
Участниците по проекта "Твоят час" - Клуб по интереси "Тенис на маса" с ръководителя си Иван Матев проведоха състезание в заключителната част на проекта. Учениците успяха да демострират своите спортни умения.
 
 
 

 

« Назад към всички новини