Родителска среща

03.10.2017

На 21.10.2017 г. от 9.30 часа в ПГЖПТ "Н.Й.Вапцаров" ще се проведе родителска среща.

График за провеждане на родителска среща:

1. Запознаване с Правилника за дейността на училището, Годишен план за дейността и Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

2. Запознаване с Училищния учебен план на паралелката./ ЗИП, СИП, ДЗИ, Държавни изпити за придобиване степен на професионална квлификация/.

3. Запознаване с графиците / консултации, приемно време, втори час на класа и др./ за първия учебен срок.

4. Избор на двама представители на родителите от всяка паралелка за участие в събрание на родителите за излъчване на представители на родителите в Обществения съвет на гимназията.

5. Индивидуални срещи с учители.

« Назад към всички новини