Продължава обучението в електронна среда

03.01.2021

 

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД 07-167/ 31.12.2020 година

На основание чл. 259, ал. 1, чл.115а, ал.1 от ЗПУО , чл. 40а, ал.1, чл.7, ал. 6 и чл.10 ал.2 от Наредба №10 от 2016 год. за организация на дейностите в училищното образование във връзка Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, поради преустановения присъствен образователен процес за учениците от 5 до 12 клас, Заповед № РД 09-3610 от 31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката за периода  от 04.01.2021 год. до 31.01.2021 год.

 

НАРЕЖДАМ:

 1. От 04.01.2021 год./понеделник/ обучението на всички ученици от 8 до 12 клас да се осъществява от разстояние чрез използване на единна платформа на Microsoft Teams.

 

2. При обучение в електронна среда от разстояние да се прилага утвърденото седмично разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021 година при следния график на учебния процес:

1  уч. час от 8.00  до   8.40  ч.

2  уч. час от 8.55  до   9.35  ч.

3  уч. час от 9.50  до  10.30 ч.

4  уч. час от 10.55  до 11.35 ч.

5  уч. час от 11.50  до 12.30 ч.

6  уч. час от 12.45  до 13.25 ч.

7  уч. час от 13.40  до 14.20 ч.

8  уч. час от 14.35  до 15.15 ч.

 

  3. Да се уведомят всички ученици и родители от класните ръководители на учениците за преминаване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние чрез електронния дневник на училището „Школо“ и други информационни комуникационни средства.

 

Настоящата заповед влиза в сила от 04.01.2021 година и се прилага до 31.01.2021 година  или до второ нареждане. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти, служители  и ученици.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

инж. Иван Чолаков

Директор на ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров”

гр.Горна Оряховица

 

« Назад към всички новини