ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 16.02.2021г

15.02.2021

професионална гимназия по железопътен транспорт “Н.Вапцаров”

Гр. Горна оряховица

 

 

                                                                                                      ЗАПОВЕД

 

№ РД 07-265/ 15.02.2021 година

На основание чл. 259, ал. 1, чл.115а, ал.1 от ЗПУО , чл. 40а, ал.1, чл.7, ал. 6 и чл.10 ал.2 от Наредба №10 от 2016 год. за организация на дейностите в училищното образование във връзка допълнение на Заповед № РД-01-677/21.11.2020г., изм. и доп.  със Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г., Заповед № РД-01-98/14.02.2021  и Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г  на Министъра на здравеопазването

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Допълвам Заповед № РД 07-205/ 28.01.2021 година,  в частта на т.1 се добавя:

Независимо от графика по т.1, считано от 16.02.2021г./вторник/ да се провеждат присъствени  учебни занятия за всички   ученици от 8 до 12 клас в паралелки,които са единствени в съответния клас

 

        2. Да се уведомят всички ученици и родители от класните ръководители на учениците за графика на присъствено обучение и обучение  в електронна среда от разстояние, чрез електронния дневник на училището „Школо“ и други информационни комуникационни средства.

 

Настоящата заповед влиза в сила от 16.02.2021 година и се прилага до 30.04.2021 година включително   или до второ нареждане. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти, служители  и ученици.

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

инж. Иван Чолаков

Директор на ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров”

гр.Горна Оряховица

 

« Назад към всички новини