Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

11.10.2012

Със Заповед № РД 07-051/09.10.2012 г. на Директора на гимназията е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване на покана с предмет на поръчката: "Доставка на хранителни продукти, закуски и сладкарски изделия за нуждите на ПГ по ЖПТ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Горна Оряховица.

Място и срок за подаване на офертите: до 31 октомври 2012 г., 16 часа в стаята на ЗАС в ПГ по ЖПТ "Никола Йонков Вапцаров", ул. "Антон Страшимиров" 44.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под № 9007339 от 10.10.2012 г. и на адрес: www.pgjpt-go.org

 

« Назад към всички новини